Kim jest konsument?
www.rosomaki.com.pl

W polskim prawodawstwie za konsumenta uważamy osobę fizyczną, która dokonuje czynności prawnych niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową z przedsiębiorcą. Definicja konsumenta znajduje się oczywiście w Kodeksie cywilnym (najnowsza definicja pochodzi z 25 grudnia 2014 roku).

Zazwyczaj uważa się, że to konsument jest „słabszą” stroną obrotu gospodarczego/rynku, dlatego też to właśnie jego interesy są szerzej chronione niż profesjonalisty, którym jest przedsiębiorca. Należy jednak pamiętać, że nie wszystkie osoby fizyczne są konsumentem.

Dlaczego? Już spieszymy z odpowiedzią! Otóż konsument dokonuje czynności prawnych. Przez czynność prawną rozumiemy jakiś stan faktyczny, który zawiera chociaż jedno oświadczenie woli, które wywołuje jakiś skutek prawny (nawiązanie/zmiana/ustanie stosunku prawnego).

Skutkiem prawnym jest, na przykład każdorazowe zawieranie umowy sprzedaży. Ważne jest, aby czynność dokonywana przez osobę fizyczną nie była bezpośrednio związana z prowadzoną przez tę osobę działalnością zawodową lub gospodarczą – oczywiście zdarzają się wyjątki, że przedsiębiorcę można potraktować jako konsumenta, ale nie zdarza się to zbyt często.

Cezary
News Reporter
Hejo, jestem Cezary. Nie Cezary Pazura, nie Juliusz Cezar. Twój przewodnik w prawie i podróży.