Ujemny interes umowny

Ujemny interes umowny

Według Kodeksu cywilnego, jeżeli z powodu wady rzeczy, która została sprzedana, kupujący złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny, może on zarazem żądać naprawienia tej szkody, którą poniósł przez to, że zawarł umowę, a nie wiedział o istnieniu wady, choćby szkoda była następstwem okoliczności, za które sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności.

Kupujący może żądać zwrotu kosztów zawarcia umowy, kosztów odebrania, przewozu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy oraz zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim nie odniósł korzyści z tych nakładów.

Przepis ten ma oczywiście zastosowanie do sprzedaży z udziałem konsumentów.

Kupujący w stosunku do sprzedawcy ma roszczenia o odszkodowanie w granicach ujemnego interesu umownego.

W związku z tym, że rzecz miała wady fizyczne, osoba, która zakupiła taką rzecz, poniosła szkodę.

Co się składa na taką szkodę? Między innymi koszt zawarcia umowy, odebranie jej, transport i ubezpieczenie rzeczy.

Ponadto do szkód można zaliczyć również koszty związane z rzeczoznawcą, które były niezbędne w celu potwierdzenia wady.