Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Urząd ochrony konkurencji i konsumentów realizuje rządową politykę ochrony konsumentów. Jednym z podstawowych zadań UOKiK w tym obszarze jest występowanie w interesie publicznym.

Urząd ten wszczyna postępowania administracyjne o naruszenie zbiorowych interesów konsumentów. Prezes Urzędu wydaje decyzje na podstawie postępowań administracyjnych, które zakazują stosowania praktyki naruszającej prawa słabszych uczestników rynku, czyli konsumentów.

Prezes, w sytuacjach nienależytego wywiązania się przedsiębiorcy z nałożonych obowiązków – może nałożyć karę w wysokości do 10 tys. euro za każdy dzień zwłoki.

UOKiK oczywiście współpracuje z rzecznikami konsumentów oraz finansowanymi z budżetu Państwa organizacjami pozarządowymi (na przykład Stowarzyszenie Konsumentów Polskich, Federacja Konsumentów), które udzielają bezpłatnej pomocy prawnej w sprawach indywidualnych konsumentom. Prezesowi UOKiK przysługuje prawo kontroli wzorców stosowanych w umowach, których uczestnikiem są konsumenci.

Dzięki temu do sądu trafiają pozwy o uznanie konkretnych klauzul za niedozwolone.